prev next
  • Povećaj font
  • Osnovni font
  • Smanji font
  • Layout: 2 Left columns + Mainbody
  • Layout: Mainbody + 2 Right columns

Statut "Društva za podvodne sportove Zagreb"

E-mail Ispis PDF
Na temelju čl.5. Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93 i 11/94), čl.14 Zakona o športu (“Narodne novine” 71/06), čl.11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” 88/01) i članka 27. Statuta "Društva za podvodne sportove Zagreb", Skupština Društva na zasjedanju održanom 22. studenog 2007.g. donijela je i prihvatila novi

STATUT

" DRUŠTVA ZA PODVODNE SPORTOVE ZAGREB "

 

I  OSNOVNE ODREDBE


Članak 1.
 
"Društvo za podvodne sportove Zagreb" (skraćeno "DPS Zagreb") (u daljnjem tekstu: Udruga) je udruga tehničke kulture i sporta u koju se slobodno udružuju fizičke osobe radi ostvarivanja svojih osobnih i zajedničkih potreba i interesa, a s ciljem djelovanja na području tehničke kulture i sporta i to u svim njegovim vidovima i primjenama, a osobito za unaprijeđenje podvodnih djelatnosti i sportskog ribolova na moru, te očuvanja čovjekove okoline, posebno mora i voda.
Udruga ima svojstvo pravne osobe.

Članak 2.
 
Udruga djeluje pod nazivom: "Društvo za podvodne sportove Zagreb".
Sjedište Udruge je u Zagrebu, Medulićeva 30,
Udruga se upisuje i u registar športskih djelatnosti pri uredu državne uprave grada Zagreba.
Udruga se upisuje u Registar udruga  RH pri uredu državne uprave.

Članak 3.
 
Udruga ima svoj znak, pečat, štambilj, zastavu, lentu i dan Udruge.
U pravnom prometu Udruga nastupa neograničeno i samostalno, a za svoje obaveze odgovara u potpunosti.

Članak 4.
 
Znak Udruge je trozub koji se nalazi u sredini povijesnog hrvatskog grba.
Udruga ima okrugli pečat, promjera 29 mm. U sredini se nalazi znak Udruge, a oko njega je ispisan službeni naziv Udruge i mjesto sjedišta.
Štambilj Udruge je pravokutnog oblika s okvirom 2 x 6 cm te punim nazivom i adresom.
Zastava Udruge je svijetlo plavo polje dimenzija 2:3 s dužom stranicom okomito u čijoj sredini se nalazi  znak Udruge. Iznad grba su bijela slova "DPS", a ispod "Zagreb".
Lenta Udruge je istog sastava kao i zastava samo bez natpisa.
Dan Udruge je 16. lipnja u spomen na dan osnivanja "DPS Zagreb" 16. lipnja 1954.g.
Znak, pečat i štambilj Udruge koriste se u skladu sa zakonskim propisima za uporabu takovog znakovlja.

Članak 5.
 
Udrugu zastupaju i predstavljaju predsjednik i tajnik odnosno osobe koje ih, temeljem ovog Statuta ili odluke nadležnog tijela u slučaju njihove spriječenosti, zamjenjuju.

Članak 6.
 
Udruga se temeljem odluke Izvršnog odbora udružuje u Hrvatski ronilački savez, Zagrebačku zajednicu tehničke kulture , Zagrebački športski savez i Hrvatski savez za športski ribolov na moru i sve organizacije i zajednice u koje su udruženi savezi i zajednice.
Udruga se temeljem odluke Izvršnog odbora može udružiti u druga udruženja ako se time pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja određenih ovim Statutom.
Udruga se može udružiti u međunarodne udruge.

Članak 7.
 
Rad Udruge i njenih tijela je javan.Javnost rada može se iznimno isključiti ako Izvršni odbor Udruge svojom odlukom ocijeni da je to potrebno radi zaštite podataka koji s u zakonom određeni kao službena, poslovna, znanstvena ili tehničko-tehnološka tajna ili se tiču osobnih podataka članova Udruge.
                                                                                                                                 

II  CILJEVI I ZADACI UDRUGE


Članak 8.
 
Temeljni ciljevi Udruge su:
- omogućavanje i stvaranje uvjeta za slobodno udruživanje fizičkih i pravnih osoba, kako bi učinkovitije ostvarivali programe javnih potreba u tehničkoj kulturi i sportu u cilju približavanja i razumijevanja raznolikosti podvodnih sportova,
- ostvarivanje osobnih i zajedničkih potreba i interesa članova Udruge u svrhu zdravog i aktivnog odmora.

Djelatnosti Udruge su:
- organiziranje  i sudjelovanje na natjecanjima,
- unaprijeđivanje stručnog rada i osposobljavanja članova,
- briga oko zaštite i obnove bioloških bogatstava Jadrana,
- aktivno promicanje svijesti o ekologiji, sudjelovanje na ekološkim akcijama, a posebno u čišćenju podmorja i voda,
- upravlja opremom i sportskim objektima kojih je Udruga vlasnik ili korisnik,
- očuvanje spomenika kulture i drugih vrednota vezanih uz more i vode Republike Hrvatske u suradnji s Državnom upravom za zaštitu kulturne i prirodne baštine
- pružanje usluga iz svog područja djelovanja javnim službama i drugim organizacijama u slučaju potrebe
- poticanje razumijevanja i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom i tehničkom kulturom,
- usklađivanje aktivnosti članova
- poticanje i promicanje ukupnih aktivnosti u ronjenju i sportskom ribolovu na moru,


Članak 9.
 
Prije svake odluke u smislu članka 8. predlagač podnosi pisani prijedlog i plan Izvršnom odboru na razmatranje i odobrenje. U slučaju odbijanja prijedloga Izvršni odbor je dužan tu odluku obrazložiti.


Članak 10.
 
Udruga je neprofitna pravna osoba.
Udruga samostalno ili u suradnji s drugim udrugama, savezima ili zajenicama tehničke kulture i športa može, radi stjecanja sredstava za ostvarivanje svojih ciljeva i zadaća utvrđenih Statutom, u skladu sa zakonom osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti.


Članak 11.
 
Udruga svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove. Ako u obavljanju svoje djelatnosti udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo na unaprijeđenje njene djelatnosti.


Članak 12.
 
Članovi Udruge mogu se u okviru Udruge udruživati oko određenih programa i projekata kojima se zadovoljavaju svoje potrebe i unaprijeđuju djelatnosti tehničke kulture i športa.
Udruga može, zbog ostvarivanja posebnih interesa, osnivati sekcije. Cilj osnivanja sekcije je okupljanje članstva oko različitih aktivnosti.
Sekcije su ustrojstveni oblici Udruge i nemaju status pravne osobe. Inicijativu za osnivanje ustrojstvenog oblika Udruge treba dati najmanje 5 redovnih članova Udruge. Odluku o osnivanju ustrojstvenog oblika Udruge donosi Izvršni odbor. Odluka mora sadržavati odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju i osobi ovlaštenoj za predstavljanje sekcije.

Članak 13.
 
Glasilo “Vijesti” je tradicionalno glasilo Udruge. Sve pripreme oko izdavanja obavlja urednik koji se bira iz redova članova Skupštine. Svi članovi Udruge mogu svojim prilozima sudjelovati u sadržaju “Vijesti”. Suradnja se ne honorira. Glasilo izlazi prema potrebi I mogućnostima.
                                                                                                                                

III  ČLANSTVO


Članak 14.
 
Svaka pravna i fizička osoba  Republike Hrvatske može, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom, postati član Udruge.
Stranac može postati članom Udruge u skladu s odredbama Zakona o udrugama.
Novi član svoju želju pristupanja Udruzi izražava prihvaćanjem ovog Statuta, ispunjavanjem i potpisivanjem pristupnice uz predočenje osobne isprave (osobna iskaznica ili putovnica) i plaćanjem članarine i upisnine.
Osobe koje su imale status člana u jednoj od tri prethodne kalendarske godine mogu obnoviti članstvo samo plaćanjem članarine.


Članak 15.
 
Članovi Udruge su:
1. redoviti članovi,
2. pripremni,
3. potpomažući članovi,
4. počasni članovi

Po dobi članovi se dijele na juniore do 18 god., seniore do 60 god. i veterane preko 60 god. starosti.
Redovitim članom Udruge može postati svaka osoba pod uvjetom da je navršila 18 godina života i posjeduje poslovnu sposobnost. Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću smatraju se pripremnim članovima Udruge bez prava sudjelovanja u radu njenih tijela.
Potpomažućim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja, sukladno zakonima, značajnom financijskom potporom pomaže razvoj i napredak Udruge i ostvarivanje njenog programa.
Počasnim članom Udruge može biti proglašena osoba izuzetno zaslužna za rad, razvoj, te ostvarivanje ciljeva i zadataka.

Članak 16.
 
Član Udruge ima pravo sudjelovati u programima i aktivnostima Udruge, predlagati i pokretati raspravu o pitanjima iz djelatnosti Udruge, tražiti mišljenja, stavove i objašnjenja o pitanjima iz djelatnosti Udruge i objašnjenja u svezi s radom Udruge.
Član Skupštine ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge, te birati i biti biran u tijela Udruge.

Članak 17.
 
IO potvrđuje primitak redovnih i pripremnih članova Udruge, sukladno članku 15, ovog Statuta.
Odluku o primitku potpomažučeg člana donosi IO.
Počasno članstvo dodjeljuje Skupština na svom zasjedanju, a na temelju obrazloženja i mišljenja Izvršnog odbora. O počasnim članovima vodi se posebna knjiga, kao i svim nositeljima priznanja iz čl. 45.
Predstavnika pravne osobe učlanjene u Udrugu imenuje osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Članak 18.
 
Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom.


Članak 19.
 
Član Udruge je obvezatan pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge, djelovati na ostvarivanju ciljeva, zadataka i programa Udruge, izvršavati preuzete obveze te redovito plaćati članarinu.
U javnim nastupima član je dužan čuvati ugled i interes Udruge.

Članak 20.
 
Članstvo u Udruzi prestaje:
- smrću
- pismenim ili javnim usmenim izjašnjavanjem na sjednici Izvršnog odbora ili Skupštini,
- isključenjem, po odluci IO-a, a na temelju prijedloga časnog suda koji po potrebi imenuje IO., ako član svojim djelovanjem, suprotnim odredbama ovog Statuta i drugih akata, nanese težu štetu interesima i ugledu Udruge,
- ako za prethodnu godinu nije plaćena članarina do 31. ožujka.
- ako u određenom roku ne ispuni druge obveze prema Udruzi. Ovaj rok određuje Izvršni odbor.

Članak 21.
 
O neprimanju u članstvo i prestanku članstva u Udruzi, temeljem pisanog prijedloga Časnog suda o privremenoj ili trajnoj suspenziji člana, odlučuje IO, kao prvostupanjsko tijelo.


IV  TIJELA UDRUGE1. Zajedničke odredbe
 

Članak 22.
 
Članovi sudjeluju u upravljanju poslovima Udruge neposredno i putem tijela Udruge, iniciranjem razmatranja određenih pitanja u tijelima Udruge i na drugi način utvrđene ovim Statutom. Članovi upravljaju Udrugom neposredno osobnim izjašnjavanjem na Skupštini Udruge, a posredno preko izabranih članova u drugim tijelima Udruge.


2. Tijela Udruge

 
Članak 23.
 
Tijela Udruge su:
1. Skupština,
2. Izvršni odbor,
3. Nadzorni odbor.


2.1 Skupština


Članak 24.
 
Skupština Udruge (u daljem tekstu: Skupština) je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine redoviti i počasni članovi Udruge.

Članak 25.
 
Skupština može biti po slijedu redovita i izvanredna, a po sadržaju izborna i izvještajna.
Redovita Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju kao izvještajne, a najmanje jedanput godišnje.
Izvanredna Skupština saziva se po potrebi. Ona raspravlja samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.
Svake druge godine saziva se redovna izborna skupština.
Skupština može pravovaljano odlučivati, ako sjednici nazoči više od polovice članova Skupštine.
U slučaju nedostatka kvoruma čeka se pola sata i nakon toga, ako je nazočno najmanje 10 članova Skupštine, nazočni čine kvorum, a donesene odluke i zaključci su pravovaljani. Odredba ovog stavka ne vrijedi za donošenje o prestanku rada Društva.
Skupština donosi odluke natpolovičnim brojem glasova nazočnih članova javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.                                                                     
                                        
Članak 26.
 
Skupštinu saziva predsjednik Udruge.
Skupštinu mogu sazvati:
- Izvršni odbor,
- Nadzorni odbor,
- jedna četvrtina članova Skupštine u skladu s čl. 20 i 24..
Ako predsjenik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 2. ovog članka, sazvat će je predlagatelj.
Sazivatelj Skupštine obvezatan je predložiti dnevni red sjednice te vrijeme i mjesto održavanja sjednice.
Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu dostavlja se članovima Skupštine najmanje 14 dana prije održavanja Skupštine.
U izuzetnim situacijama predsjednik Udruge može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima, ali ne kraćem od 7 dana.


Članak 27.
 
Redovitom i izvanrednom Skupštinom predsjeda predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju njihove odsutnosti Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
Izbornu skupštinu vodi tročlano radno predsjedništvo koja na prijedlog predsjednika imenuju nazočni članovi.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji  se trajno čuva u pismohranu Udruge.

Članak 28.
 
U radu Skupštine mogu sudjelovati, kao gosti, pomažući članovi Udruge, saveza tehničke kulture i športa.
Predstavnike organizacija i tijela iz stavka 1. ovog članka na sjednicu poziva predsjednik Udruge.
Gosti na sjednici Skupštine nemaju pravo glasa.

Članak 29.
 
Skupština:
- donosi statut, njegove izmjene i dopune te druge akte određene statutom,
- utvrđuje politiku i program rada i razvoja Udruge,
- bira iz svojih redova i razrješava dužnosti: Izvršni odbor, a poimenično predsjednika i dopredsjednika Udruge te predsjednika, dva člana i jednog zamjenika člana Nadzornog odbora,
- proglašava počasne članove,
- razmatra i prihvaća izvješća o radu svojih tijela i radnih tijela,
- donosi Poslovnik,
- odlučuje kao drugostupanjsko tijelo u povodu prigovora na odluke Izvršnog odbora,
- potvrđuje odluku Izvršnog odbora o udruživanju u saveze i zajednice tehničke kulture i športa te učlanjivanju Udruge u međunarodne i druge organizacije i udruženja,
- obavlja i druge poslove iz djelokruga Usruge, ukoliko ovom Statutom ili njenom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela,
- odlučuje o prestanku rada Udruge.
Skupština može neke od svojih poslova prenijeti u nadležnost Izvršnog odbora.


2.2 Izvršni Odbor


Članak 30.
 
Izvršni odbor  tvori devet  (9) članova uključujući predsjednika i dopredsjednika koji su njegovi člnovi po položaju.
Članovi Izvršnog odbora biraju se iz redova članova Skupštine na vrijeme od dvije (2) godine i mogu biti ponovno izabrani.

Članak 31.
 
Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Udruge.
U slučaju izostanka ili spriječenosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik, a iza njega članovi po starosti ili dobi od najstarijeg prema mlađima.

Članak 32.
 
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje kvartalno.
Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik, tajnik, polovica članova Izvršnog odbora ili Nadzorni odbor.
Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.
Izvršni odbor odlučuje natpolovičnim brojem glasova nazočnih članova.
Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.
O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik, a supotpisuju ga tajnik i predsjednik.
Zaključci se nakon usvajanja stavljaju na oglasnu ploču i objavljuju na web stranicama Udruge.

Članak 33.
 
Članovi Izvršnog odbora zajednički odgovaraju za njegov rad Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Izvršnog odbora, u granicama ovlasti i dužnosti koje su im povjerene, Skupštini i Izvršnom odboru.
Skupština u ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini.
Skupština može opozvati Izvršni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili ciljeva djelovanja koje je utvrdila Skupština ili nije izvršio odluke Skupštine.
Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku kojim su birani.
Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnije predsjednik Udruge, Nadzorni odbor ili najmanje pet članova Skupštine.
U slučaju opoziva predsjednika Udruge, ostavku mogu podnijeti svi članovi Izvršnog odbora.
Pojedinom članu automatski prestaje dužnost člana Izvršnog odbora, ako izgubi svojstvo člana Udruge.

Članak 34.
 
Izvršni odbor:
- ustrojava i vodi rad, djelovanje i poslovanje Udruge između sjednica Skupštine,
- skrbi o izvršenju Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
- ustrojava tečajeve, natjecanja, izložbe i druge aktivnosti, te odlučuje o sudjelovanju članova na natjecanjima i manifestacijama,
- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata, te Programa rada što ih donosi Skupština,
- upravlja imovinom Udruge, utvrđuje prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,
- imenuje i razrješuje tajnika,
- priprema materijale i podnosi izvješća o svom radu Skupštini,
- bira i opoziva predstavnike Udruge u tijelima saveza, zajednica i drugih udruga,
- razmatra rad predstavnika u zajednicama i savezima i drugim udrugama,
- odlučuje o visini upisnine i članarine, te odlučuje o naknadama, nagradama, potporama te besplatnom korištenju objekata i opreme,
- odlučuje o sudjelovanju na natjecanjima i priredbama i određuje predstavnika Udruge,
- donosi akte koji nisu u nadležnosti Skupštine,
- imenuje radna tijela prema potrebi i određuje im zadatke,
- bira i razrješuje rizničara,
- rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom i o tome izvještava Skupštinu na njenoj idućoj sjednici,
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim aktima Udruge ili koje mu povjeri Skupština,
- upravlja financijskim sredstvima, pokretnom i nepokretnom imovinom, odlučuje o njoj te odobrava izvanredne izdatke,
- temeljem  potrebe, može kooptirati članove Izvršnog odbora,


2.3  Predsjednik Udruge


Članak 35.
 
Predsjednik Udruge je dragovoljna funkcija na koju može biti izabran samo državljan Republike Hrvatske i član Skupštine. Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.
Za predsjednika Udruge može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje 5 članova Skupštine, a izabran je predloženik kojeg podrži više od polovice nazočnih članova Skupštine.
Mandat predsjednika traje 2 godine i može biti ponovo biran.
Predsjednik Udruge odgovoran je za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.
Predsjednik Udruge može biti razriješen i prije isteka mandata pod uvjetima i na način utvrđen ovim Statutom za člana Izvršnog odbora.
Kao vidljiv znak predsjedničke časti, a napose u svečanim trenucima, predsjednik nosi Lentu Udruge.

Članak 36.
 
Predsjednik Udruge:
- predstavlja i zastupa Udrugu,
- pokreće i rukovodi radom Udruge,
- saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
- usklađuje rad Izvršnog odbora i brine se o provođenju odluka i akata Skupštine i Izvršnog odbora,
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge i njenjih tijela,
- vodi posebnu brigu o imovini Udruge i naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Udruge,
- izvještava o svom radi Izvršni odbor i Skupštinu udruge,
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i koje mu povjeri Skupština.
Predsjednik se brine da rad Udruge bude u skladu sa zakonom.


2.4. Nadzorni odbor Udruge


Članak 37.
 
Nadzorni odbor nadzire provođenje općih akata i odluka tijela Udruge te odgovorno i gospodarski svrsishodno raspolaganje sredstvima Udruge.
Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana te jednog zamjenika člana koje bira Skupština iz svojih redova. Oni ne mogu biti članovi IO-a.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sjednicama svih drugih tijela Udruge bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.
Nadzorni odbor može obustaviti od izvršenja odluku koja je očito protivna pravnim propisima ili odredbama Statuta i na to upozoriti dotično tijelo. Ako ono ustraje na takvim propisima, Nadzorni odbor mora obavijestiti viši organ sve do sazivanja izvanrednog zasjedanja Skupštine.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 2 godine.

Članak 38.
 
Nadzorni odbor Udruge:
- nadzire zakonitost u radu i financijskom poslovanju Udruge,
- nadzire ostvarivanje ugovornih i drugih obveza,
- prati i analizira financiranje i ostvarivanje financijskog plana Udruge.
O svojim nalazima Nadzorni odbor izvještava Izvršni odbor i Skupštinu.
Skupština može opozvati Nadzorni odbor ukoliko ne izvršava obveze utvrđene ovim Statutom.


3. Tajnik


Članak 39.
 
Udruga ima tajnika.
Tajnika Udruge imenuje Izvršni odbor na prijedlog predsjednika.
Mandat tajnika traje 2 godine i može biti ponovo biran.
Tajnik poslove obavlja volonterski, a za svoj rad odgovoran je Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku.
Tajnik može za svoje poslove primati naknadu, a prema odluci Izvršnog odbora može zasnovati radni odnos.

Članak 40.
 
Tajnik je organizator rada i poslovanja Udruge, a posebno:
- brine o uvjetima rada i djelovanja,
- vodi Matičnu knjigu (Popis članova) i brine o članskim zahtjevima i obvezama,
- obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela Udruge,
- priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad Udruge,
- brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Udruge,
- vodi zapisnike i arhivu Udruge,
- brine o ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Udruge,
- zajedno s predsjednikom organizira suradnju Udruge i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica,
-    brine se o obavješćivanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Udruge,
-    pomaže predsjedniku u obnašanju njegovih obveza i dužnosti,
-    obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog odbora ili predsjednika.


4. Rizničar


Članak 41.
 
Rizničar brine o  imovini Udruge, vodi blagajničko knjigovodstvo te izvještava Izvršni odbor o imovinskom stanju. Rukovodi kontinuiranom inventurom imovine Udruge i čuva inventurne liste. Skupštini podnosi detaljno pisano izvješće.


V  SREDSTVA UDRUGEČlanak 42.
 
Udruga ostvaruje sredstva za rad i ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka od:
- članarine,
- donacija, sponzorstava i dragovoljnih priloga,
- dotacija iz proračuna Grada za programe zadovoljavanja javnih potreba u tehničkoj kulturi i športu,
- doznaka drugih organizacija iz čl. 6. za provođenje njihovih programa.
- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 43.
 
Udruga može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.
Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao i odluku o prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup nekretnina.
Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup pokretnih stvari.
Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom.
                                  

VI  OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA UDRUGEČlanak 44.
 
Stručno-administrativne poslove za Udrugu obavlja tajnik Udruge.
Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koje nije moguće ili nije ekonomično obavljati u okviru Udruge, Izvršni odbor može povjeriti poduzeću ili stručnoj službi druge organizacije ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom o djelu ili autorskim ugovorom.
Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili autorskom radu ugovara predsjednik Udruge.


VII  NAGRADE I PRIZNANJAČlanak 45.
 
Udruga dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u radu i razvoju udruge.
Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja utvrđuje Izvršni odbor.
Odluke o priznanjima objavljuju se u “Vijestima”, a priznanja se nagrađenima uručuju na svečani način.


VIII  PRIJELAZNE ODREDBEČlanak 46.
 
Inicijativu za donošenje, te za izmjene i dopune Statuta mogu dati:
- Skupština,
- Izvršni odbor,
- Predsjednik,
- Nadzorni odbor,
- pet članova Udruge.
Nacrt Statuta pripremaju predsjednik i tajnik.
O nacrtu Statuta raspravlja Izvršni odbor, utvrđuje prijedlog Statuta i upućuje ga Skupštini na usvajanje.
Izmjene i dopune ovog Statuta donosit će se sukladno odredbama Statuta.

Članak 47.
 
Statut donosi Skupština natpolovičnim brojem glasova prisutnih članova.

Članak 48.
 
Autentično tumačenje Statuta ili drugog akta daje tijelo koje ga je donijelo.


IX  PRESTANAK RADA UDRUGEČlanak 49.
 
Udruga prestaje s radom kada to odluči 2/3 članova Skupštine, odnosno u slučajevima propisanim zakonom.
U slučaju prestanka rada Udruge objekti i druge nekretnine kojima je Udruga vlasnik postaju vlasništvo Grada Zagreba, osim imovine stečene darovnicom koja se može prenijeti drugoj udruzi ili instituciji čija je djelatnost značajna za ostvarivanje temeljnih ciljeva Udruge.

Sva pokretna imovina u tom slučaju  stavlja se na raspolaganje prvoj po ustrojstvu višoj organizaciji u kojoj ostvaruemo člansko pravo.


X  ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 50.
 
Ovaj Statut vrijedi prihvaćanjem na 33. sjednici Redovite izborne skupštine Udruge dana 20. travnja 2005.g., a prestaje vrijediti Statut donesen na 32. sjednici Skupštine Udruge 05. svibnja 2004.g..


Predsjednik DPS Zagreb
M.P.
 Emin Teskeredžić
 
 
Zagreb, 22. studenog 2007.     
                                                                                                            
 

Sponzori

Di Nautika
Dragorlux
Apnos - Diving Experts